Primar

Cabinet Primar

Primăria

Consiliul local

Informatii Publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Info util

Servicii publice

Inchide

Trimite unui prieten

Acte necesare

Exportă PDF - Acte necesare Tipăreşte pagina - Acte necesare Trimite unui prieten - Acte necesare

Serviciul Informatii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice: Telefon: 0254/711955; 0254/716322 int. 225, 
TelVerde: 0800 800 334

 

I. COMPARTIMENTUL PRIVATIZARE :
Acte necesare si taxe pentru :
1. Autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice in baza O.U.G. nr. 44/2008, pentru persoane fizice, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
Depunerea documentelor , incepand cu 25.04.2008 se face la Oficiul Registrului Comertului din Deva, b-dul Decebal, bloc P, mezanin si sunt in principal:
• carte de identitate;
• act doveditor domiciliu ( contract spatiu locativ)
• act detinere in legalitate al spatiului ( daca activitatea se va desfasura intr-un spatiu)
• act de studii - ultima scoala absolvita
• act de calificare
• aviz al medicului de familie ca este apt pentru activitatea ce urmeaza sa o desfasoare
• tabel cu acordul vecinilor vizat de Asociatia de proprietari (unde este cazul)
• suma de aprox. 350 Ron
Formularele tipizate vor fi completate la ORC o data cu depunerea documentelor.
Daca activitatea se va desfasura intr-un spatiu dupa inregistrarea autorizarii la O.R.C. si obtinerea documentelor agentul economic se va prezenta la cam.48 din Primarie in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
2. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE pentru activitati ce se desfasoara in spatii si viza anuala a acestora, eliberate in baza Legii nr.650/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, ale H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologicede aplicare a O.G. Nr. 99/2000 si respectiv H.C.L. nr. 198/2012.
Se autorizeaza toate activitatile care se desfasoara in spatii : comert, alimentatie publica, prestari de servicii, productie, facand exceptie sediile sociale daca nu sunt utilizate ca birouri.
Dosarul va cuprinde urmatoarele documente prezentate in copie xerox:
- cerere tip *
1. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului ;
2. Certificat constatator pentru sediul social ;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
4. Act constitutiv al societăţii (statut) cu toate anexele si modificarile la soc. com si Rezolutie la PFA, II, IF ;
5. Act deţinere în legalitate spaţiu, (extras CF, contract vânzare-cumpărare, contract închiriere vizat de organul fiscal );
6. Schimbarea destinaţiei spaţiului (dacă este cazul) ;
7. Autorizaţia de construire (dacă este cazul) ;
8. Declaratia pe proprie raspundere a administratorului de obtinere a tuturor avizelor si autorizatiilor speciale pentru activitatea pe care o desfasoara ;
9. Dovada achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara cam.6-32 (persoane juridice), respectiv cam.3-32 (persoane fizice) ;
10. Dovada achitării contravalorii utilitatilor catre Asociatiile de proprietari din care fac parte ;
11. Contractul de ridicare reziduuri menajere cu SC SALUB SA ;
12. Stampila si dosar cu sina pe exterior pentru biblioraft ;
13. Taxa obtinere autorizatie .
Toate formularele tip se regasesc in HCL nr.198/2012.


3. VIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE

- cerere tip

1. Certificat constatator pentru punctul de Iucru (daca au existat modificari de la momentul autorizarii);
2. Dovada achitarii tuturor impozitelor si taxelor locale, redeventelor catre Consiliul Local Hunedoara: cam 6-32 (persoane juridice), respectiv cam 3-32 (persoane fizice);
3. Declaratia pe proprie raspundere in legatura cu obligatia de obtinere a avizelor si autorizatiilor speciale; (daca au aparut modificari de la momentul autorizarii);
4. Dovada achitarii utilitatilor catre asociatiile de proprietari din care fac parte si de la societatile comerciale prestatoare de servicii de salubrizare cu care Primaria Municipiului Hunedoara are contracte (daca este cazul);
5. Taxa viza autorizatie.


4. AUTORIZATIE de functionare pentru TERASE sezoniere:

• cerere tip se primeste de la Primarie HCL nr. 198/2012
1. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
2. Dovada detinerii in legalitate a amplasamentului pe care urmeaza a se desfasura activitatea (contract inchiriere teren, extras CF actualizat, etc.);
3. Dovada achitării tuturor impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara (cam.6 - 32-persoane juridice, respectiv cam. 3-32 -persoane fizice);
4. Dovada achitării utilităţilor către Asociaţiile de proprietari din care fac parte ;
5. Dovada achitarii contravalorii utilitatilor catre SC SALUB SA ;
6. Taxa autorizare ;
7. Ştampila;
8. Autorizatia veche


5. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE si viza anuala pentru cabinete medicale:
- cerere
- certificat de inregistrare de la ORC (numai petru societati comerciale)
- certificat costatator petru sediu social (numai pentru societati comerciale)
- certificat constatator pentru punctul de lucru (numai pentru societati comerciale)*
- certificat de inregistrare al cabinetului la Directia de Sanatate Publica*
- aviz de libera practica al medicului de la Coplegiul Medicilor*
- autorizatie sanitara*
- autorizatie PSI conform HGR nr. 1739/2006 si Planului de masuri PSI nr. 8989/09.03.2012
- act detinere in legalitate al spatiului cu aceasta destinatie ( extras CF actualizat sau autorizatie de costruire cu proces verbal de receptie al lucrarii)*
- contract cu firma de salubritate Salub SA sau dupa caz dovada ca nu sunt datori
- dovada achitarii impozitelor si taxelor locale cam. 6 si 32 - pt. societati comerciale (in cladirea noua a Primariei, fosta BRD) si cam. 3-32 - pt. libera practica (in cladirea noua a Primariei, fosta BRD)
- dovada de la Asociatia de proprietari din care face parte spatiul ca nu sunt datorii*
- contract cu o firma pentru incinerarea deseurilor specifice daca este cazul*
- taxa de autorizare se achita la depunerea dosarului,este stabilita prin HCL , privind impozitele si taxele locale anual. )*
- dosar cu sina pentru biblioraft
- ştampila
- autorizatia in original ( numai la viza) *
- pentru vizarea anuala cele marcate *

 

6. SCHIMBAREA DESTINATIEI unui spatiu de locuit sau a unui imobil cu alta destinatie in spatiu cu destinatie economica
• cerere tip se primeste de la Primarie
• dovada detinerii in legalitate a spatiului (extras CF actualizat, contract de vanzare cumparare , autorizatie de construire si proces verbal de receptie a lucrarii)

• viza serviciului Urbanism - se indeplinesc din punct de vedere urbanistic
• autorizatia de construire a imobilului, proces verbal de receptie a lucrarii
• schita cu parcela pe care se asigura stationarea vehiculelor conform HCL 272/2008 - vizata de serviciul Urbanism
• tabel cu acordul tuturor locatarilor de pe scara vizat de asociatia de proprietari care sa cuprinda in mod explicit obiectul de activitate pentru care se solicita schimbarea de destinatie si orarul de functionare solicitat, pt. spatiile situate la parterul blocurilor - aviz/acceptr conform Legii nr. 230/2007.
• tabel cu acordul vecinilor care sunt afectati ( stanga, dreapta, cei din fata) pentru alte imobile
• schita cu amplasarea in spatiu din care sa rezulte vecinatatile.
Data : 09.10.2012 
Persoana de contact : Tataru Olga, consilier superior Compartiment Privatizare Control Comercial
Date de contact : 0254/716322 / int.213  sau 0254/712877

II. EVIDENTA PERSOANELOR

Acte necesare si taxe pentru :

ACTE DE IDENTITATE

ACTE NECESARE LA ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA 14 ANI
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
* Actul de identitate al unuia dintre parinti, sau al reprezentantului legal (original si xerocopie);
* Certificatul de nastere al minorului (original si xerocopie);
* Documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu (original si xerocopie);
* Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati (original si xerocopie);
* În cazul în care parintele nu este titularul spatiului de locuit, este necesar acordul scris al proprietarului (Anexa - formular tipizat), si prezenta acestuia la ghiseu, cu actul de identitate;
* Taxa de 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE PENTRU PIERDEREA, DETERIORAREA SAU FURTUL ACTULUI DE IDENTITATE
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
* Certificatul de nastere (original si xerocopie);
* Certificatul de casatorie, dupa caz (original si xerocopie);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (original si xerocopie);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz (original si xerocopie);
* În cazul în care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, este necesar acordul scris al proprietarului (Anexa - formular tipizat), si prezenta acestuia la ghiseu cu actul de identitate;
* Actul doveditor al spatiului de locuit, (original si xerocopie):
-contract de vânzare-cumparare
-contract de închiriere
-contract de subînchiriere
-certificat de mostenitor
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* Un act oficial cu fotografie: cartea de alegator, pasaport, livret militar, permis de conducere, etc. (original si xerocopie );
* Taxa de 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE LA PRESCHIMBAREA ACTULUI DE IDENTITATE SAU EXPIRARE
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
* Actul de identitate si cartea de alegator(dupa caz);
* Certificatul de nastere (original si copie xerox);
* Certificatul de casatorie,dupa caz(original si copie xerox);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate,în cazul sotului supravietuitor(original si copie xerox);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila,dupa caz(original si copie xerox);
* În cazul în care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit,este necesar acordul scris al proprietarului(Anexa - formular tipizat),si prezenta acestuia la ghiseu(cu actul de identitate);
* Actul doveditor al spatiului de locuit(original si copie xerox):
-contract de vanzare-cumpãrare;
-contract de închiriere;
-contract de subînchiriere;
-contract de mostenitor;
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* Taxa de 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBARE NUME
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate ;
* Actul de identitate si cartea de alegator(dupa caz);
* Certificatul de nastere(original si copie);
* Certificatul de casatorie,dupa caz(original si copie);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate,în cazul sotului supravietuitor(original si copie);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila,dupa caz(original si copie);
* În cazul în care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit,este necesar acordul scris al proprietarului(Anexa - formular tipizat),si prezenta acestuia la ghiseu(cu actul de identitate);
* Actul doveditor al spatiului de locuit, în original si xerox;
-contract de vânzare cumparare
-contract de închiriere
-contract de subînchiriere
-certificat de mostenitor
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* Taxa 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DOMICILIULUI
* Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
* Actul de identitate si cartea de alegator (dupa caz);
* Certificatul de nastere (original si xerocopie);
* Certificatul de casatorie, dupa caz (original si xerocopie);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (original si xerocopie);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila,dupa caz(original si copie);
* Certificatele de nastere ale copiilor minori sub 14 ani(original si copie);
* Actul doveditor al spatiului de locuit (original si xerocopie):
-contractul de vînzare cumparare,
-contractul de închiriere;
-contractul de subînchiriere-vizat de Circa Financiara;
-certificatul de mostenitor;
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* În cazul în care solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, este necesar acordul scris al proprietarului (Anexa - formular tipizat), si prezenta acestuia la ghiseu cu actul de identitate;
* Declaratie pe proprie raspundere cînd nu se poate prezenta act de spatiu (Anexa - formular tipizat);
* Taxa 7 lei ;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

ACTE NECESARE PENTRU ANUNTAREA RESEDINTEI
* Cerere tip pentru anuntarea resedintei;
* Cartea de identitate(original);
* Certificatul de nastere(original si copie);
* Certificatul de casatorie,dupa caz(original si copie);
* Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor(original si copie);
* Hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz(original si copie);
* Certificatele de nastere ale copiilor minori sub 14 ani(original si copie);
* Actul de spatiu al gazduitorului(original si copie);
-contract de vânzare-cumparare
-contract de închiriere - pentru solicitant
-contract de subînchiriere - pentru solicitant
-certificat de mostenitor
-extras C.F.la zi, împreuna cu certificat de nomenclatura stradala de la Primaria HD;
* Prezenta gazduitorului la ghiseu, cu actul de identitate;
* Timbru fiscal sau taxa extrajudiciara de timbru în valoare de 4 lei.

TAXA PENTRU FURZIZARE DE DATE
* 1 Leu + 4 lei taxa extrajudiciara de timbru / persoana

NOTA
Se poate elibera Carte de Identitate Provizorie, pe o perioada de maximum 1 an, taxa este de 1 leu, în urmatoarele cazuri:
* lipsa actelor de stare civila - certificat de nastere, certificat de casatorie, hotarâre de divort
* lipsa dovada spatiului în care locuieste
* lipsa locuinta
TAXELE POT FI ACHITATE LA GHISEUL UNIC, ODATA CU DEPUNEREA DOCUMENETLOR.

DESPRE DIVORŢUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ ÎN SITUAŢIA ÎN CARE SOŢII SE ADRESEAZĂ OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ
Potrivit dispoziţiilor art. II din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează.
Dacă soţii sunt de acord cu divorţul si nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civila ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.
În situaţia în care soţii se adresează ofiţerului de stare civilă se procedează după cum urmează:
• Cererea de divorţ (tip) pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căruia se află ultima locuinţă comună a soţilor. In cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere că:
a. sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;
b. nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
c. niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
d. nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
e. adresa ultimei locuinţe comune;
f. numele pe care urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei;
• La depunerea cererii sunt necesare următoarele documente:
a. certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
b. documentele cu care fac dovada identităţii, în original şi copie;
c. declaraţie în faţa notarului public - numai în situaţia în care ultima locuinţă comună este alta decât cea înscrisă în actele de identitate ale ambilor soţi;
• Ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia;
• La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie(tip). În situaţia în care cel puţin unul dintre soţi renunţă la divorţ se va completa o declaraţie(tip) în acest sens;
• Dacă soţii nu se prezintă împreună pentru depunerea declaraţiilor de mai sus se poate acorda un termen de până la 30 de zile calendaristice la cererea motivată a unuia dintre soţi (cererea trebuie însoţită de documentele care atestă motivele temeinic invocate). Dacă soţii nu se prezintă împreună nici după acest termen dosarul de divorţ se clasează. Dosarul de divorţ se clasează şi în următoarele situaţii:
a. dacă după termenul de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului nici unul dintre soţi nu se prezintă;
b. dacă ambii soţi sau numai unul renunţă la divorţ;
c. dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
d. dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătorie încetând prin deces;
• Dacă sunt întrunite condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor şi eliberează certificatul de divorţ în termen de maxim 15 zile calendaristice (de la finalizare procedurii de divorţ pe cale administrativă). Certificatul de divorţ se eliberează câte un exemplar fiecăruia dintre foştii soţi. În cazul pierderii certificatului de divorţ se poate elibera duplicat pe bază de cerere la unitatea emitentă.

 

Servicii online

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cereriilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

Verifică-ți petiția online.

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 3307161

Vizite ziua 18.04.2014 : 22